Behandling av personopplysninger i Helsepartner Omsorg

Alle som kommer i kontakt med Helsepartner Omsorg, skal føle seg trygg på at personopplysningene er sikre hos oss. Her kan du lese om hvordan vi håndterer opplysningene dine og din rett til å kontrollere personlig informasjon. Vi er åpne med hvilken informasjon vi behandler, og hvorfor. Hvis du har flere spørsmål etter å ha lest teksten, så må du gjerne ta kontakt med oss.

Hvordan håndterer vi personopplysningene dine?

Personvernprinsippene stiller seks grunnleggende krav for all behandling av personlige opplysninger.

Helsepartner Omsorg må garantere at personlige opplysninger:

 1. Skal behandles på en lovlig, korrekt og åpen måte i forhold til den som eier opplysningene (i henhold til loven, korrekt og med åpenhet). Kravet om at behandlingen av personlige opplysninger skal være i henhold til loven, innebærer blant annet at det må finnes en rettslig grunn til behandlingen.
 2. Kun skal brukes innenfor spesifikke, godt spesifiserte, bruksområder, og ikke behandles videre på en måte som er uforenlig med disse områdene (områdebegrensning).
 3. Skal være adekvate, relevante og ikke for omfattende i forhold til den berettigede bruk som de tilrettelegges for (oppgaveminimering).
 4. Skal være korrekte og oppdaterte. Den som behandler personopplysninger må gjennomføre alle tiltak som er naturlig å forvente, for å sikre at feilaktige personopplysninger slettes eller rettes umiddelbart (korrekthet).
 5. Ikke lagres. Det vil si at de ikke skal oppbevares i en form som gjør det mulig å identifisere den registrerte i lengre tid enn det som er nødvendig for den bruk som de personlige opplysningene tilrettelegges for (lagringsminimering).
 6. Skal beskyttes mot, blant annet, utidsmessig eller ikke tillatt behandling og mot tap, ødeleggelse eller skade gjennom ulykke/uhell, ved at adekvate tekniske og organisatoriske tiltak er iverksatt (integritet og taushetsplikt).

Hvis de personlige opplysninger tilrettelegges for andre bruksområder enn de ble samlet inn for, se punkt 2 ovenfor, skal Helsepartner Omsorg alltid overveie om den nye eller endrede behandlingen er forenlig med den opprinnelige.

Hvilket rettslig grunnlag har vi for lagring?

Uansett behandling av personlige opplysninger, skal Helsepartner Omsorg alltid ha støtte av minst én av følgene rettslige termer:

 1. Samtykke – den registrerte har gitt sitt samtykke til behandling av personlige opplysninger for ett eller flere spesifikke bruksområder.
 2. Avtale – den registrerte har en avtale, eller skal inngå en avtale, med den som har ansvaret for de personlige opplysningene.
 3. Rettslig forpliktelse – behandling kreves for å oppfylle en rettslig forpliktelse i henhold til lov eller forfatning som påhviler den ansvarlige for de personlige opplysningene.
 4. Interesseavveining – den ansvarlige for de personlige opplysningene får behandle disse uten den registrertes samtykke, dersom den ansvarliges interesse veier tyngre enn den registrertes, og om behandlingen er nødvendig for det aktuelle bruksområdet.

Til hva slags bruk samler vi inn personopplysningene?

Vi samler inn personlig informasjon i henhold til oppdrag (også potensielle) innenfor sosialtjenesten og arbeid innenfor helse- og sykeomsorg.

 • Avtale om tjenester med leverandører og bedriftskunder
 • Når du fyller inn dine kontaktopplysninger på nettsidene
 • Hvis du kontakter oss via e-post, telefon, våre nettsider og sosiale medier
 • Hvis du melder deg på som mottaker av nyhetsbrevene våre
 • Hvis du melder deg på for utdanning eller deltagelse på informasjonstreff

Ditt besøk på våre nettsider genererer trafikkdata, plassdata, nettlogger og andre kommunikasjonsdata, i tillegg til, for eksempel, den IP-adresse, enhetstype, operativsystem og nettlesertype som brukes ved besøket.

Innhenting av samtykke

Når du er på en nettside og markerer i ruten «Jeg samtykker til behandling av de personlige opplysninger som jeg etterlater for ovennevnte bruk», samtykker du til at de personlige opplysningene som du fyller inn på forskjellige steder på Helsepartner Omsorg nettsider kan benyttes til den bruk som samtykket gjelder.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Klient-/pasient-/kundeopplysninger omfatter følgende: Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, personnummer, omsorgshaver, pårørende, opplysninger om sosiale tiltak og helse.

Kontaktpersoner hos bedrifter og myndigheter etterlater følgende personlige opplysninger: Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, yrkestittel og arbeidsgiver.

Arbeidssøkende etterlater opplysninger om navn, utdannelse, arbeidslivserfaring, referansepersoner, kontaktinformasjon, familierelasjoner og interesser.

Interessenter som registrerer seg for å motta nyhetsbrev eller kontakter oss via nettsidene våre, etterlater følgende personlige opplysninger: Navn, telefonnummer og e-postadresse.

Behandling av personopplysninger ved rekrutteringsprosessen

Behandling av dine personopplysninger
Opplysningene du oppgir i din søknad registreres i Helsepartner Omsorg.

Vi behandler følgende personopplysninger:
Navn, fødselsår, kjønn. Kontaktopplysninger: e-postadresse, telefonnummer, adresse. Svar på utvalgte spørsmål i søknaden. Tilleggsopplysninger (Valgfritt), CV, søknad, øvrige vedlagte filer. Testsvar fra arbeidspsykologiske tester (Hvis benyttet via annet system)

Helsepartner Omsorg er personopplysningsansvarlig
Helsepartner Omsorg er personopplysningsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Hvor lenge lagres personopplysningene?

For konkrete søknader blir samtlige personopplysninger slettet fra Helsepartner Omsorgs database i rekrutteringssystemet innen 12 måneder etter din siste søknad. Ved åpne søknader blir de slettet etter 6 måneder.
Fire uker før frist mottar du en e-post om du ønsker å forlenge ditt samtykke til laging.

Hva skal opplysningene brukes til?

Helsepartner Omsorg bruker opplysningene til å håndtere din jobbsøknad. Din søknad blir håndtert via en kandidatprofil som samler informasjonen du avga i forbindelse med din søknad.

Utvalgte spørsmål

For enkelte stillinger vil kriteriene som etterspørres, avgjøre om du går videre i rekrutteringsprosessen. Aktuelle kompetansekrav fremgår i jobbannonsen.

Arbeidspsykologiske tester (Hvis aktuelt)

Vår rekrutteringsprosess benytter seg av en eller flere arbeidspsykologiske tester. Dine svar på testene sammenlignes med en forhåndsdefinert Arbeidspsykologisk profil for stillingen. Den arbeidspsykologiske profilen er basert på kompetanse og andre parametere hentet fra kravprofilen. Resultatet fra arbeidspsykologiske tester har medvirkende grunn for beslutning om du går videre i prosessen eller ikke.

Har du spørsmål ta kontakt med kontaktpersonen som er oppgitt i annonsen.

Behandling av personopplysninger for fremtidig kontakt og tilbud om stilling
Vi ønsker å spare dine personopplysninger med formål om å eventuelt kunne kontakte deg dersom lignende stillinger skulle bli utlyst senere.
Personopplysningene lagres i en kandidatbank og kan brukes til å matche kandidater til kommende rekrutteringer. Du vil i slike tilfeller motta en e-post 4 uker før slettefristen, hvor du da må samtykke for videre lagring. Dine opplysninger blir da lagret i 12 nye måneder.

Hvem har tilgang til opplysningene?

Dine personopplysninger vil være tilgjengelige for HR og rekrutteringsansvarlige personer i organisasjonen.

Dersom du har skjult identitet skal du kontakte kontaktpersonen som er oppgitt i annonsen. Du bør allikevel være forsiktig med hvilken informasjon du deler i søknaden. Avgi derfor kun informasjon som er relevant i rekrutteringsprosessen.

Hvem deler vi personopplysningene med?

Personlige opplysninger som behandles i sammenheng med oppdrag (også potensielle) innenfor sosialtjenesten og tiltak innenfor helse- og omsorg, leveres til oppdragsgiver i henhold til lover og regler som vi er pålagt å følge.

Andre mottagere får kun disse opplysningene som en følge av lovpålagte krav, annen forfatning eller myndighetsvedtak.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Dine personlige opplysninger lagres bare så lenge som det kreves for å oppfylle hensikten med behandlingen av dem, eller så lenge som vi må lagre dem i henhold til lovpålagte rutiner. Deretter slettes opplysningene dine på en sikker måte, slik at de ikke lenger kan gjenskapes.

Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Vi iverksetter tiltak for å beskytte dine opplysninger i henhold til Datatilsynets regelverk, og vi etablerer retningslinjer for informasjonssikkerhet. Dette innebærer at vi har rutiner og regler når det gjelder datasikkerhet, for eksempel sender vi opplysningene dine på en trygg måte og sikrer at bare godkjent personale har tilgang til de opplysningene som de behøver for å utføre sitt arbeid. Vi loggfører aktivitetene i vårt IT-system.

Dine rettigheter

Du har rettigheter når det gjelder dine personlige opplysninger, og du har mulighet til å påvirke din informasjon og hva som lagres.

På eget initiativ, eller ditt, kommer vi til å rette opplysninger når vi oppdager feil. Du kan når som helst kontakte oss og forlange at dine opplysninger slettes, hvis dette er i overensstemmelse med loven, eller at bruken av opplysningene begrenses. Du har rett til å ha innvendinger mot behandlingen av dine personlige opplysninger eller at behandlingen av dem begrenses.

Hvis du mener at rettighetene dine ikke blir respektert av oss, ta gjerne kontakt (se kontaktinformasjon nedenfor) eller Datatilsynet (postkasse@datatilsynet.no).