Velkommen til Helsepartner Rehabilitering i Alta

Vårt rehabiliteringssenter i Alta har drevet spesialisert rehabilitering siden 1999. Vi er et moderne senter i hjertet av Alta sentrum. Innenfor alle våre rehabiliteringstjenester setter vi deg i sentrum, vi utarbeider sammen mål for ditt opphold og en plan for hvordan vi skal nå denne.

Vi tilbyr rehabilitering innen:

 • Hjerneslag og hodeskade
 • Muskel- og skjelettlidelser
 • Ortopedi, multitraume, brudd og amputasjoner
 • Overvekt (barn, unge, voksne og overvektsopererte)
 • Sanseforstyrrelse, svimmelhet og balanseforstyrrelse
 • Arbeidsrettet mestring og rehabilitering
 • Helse i arbeid

Klikk her for å lese: «Informasjon om digital egenregistrering.»

 • Hjerneslag og traumatisk/ervervet hodeskade

  Tilbudet er for deg som har behov for rehabilitering etter et hjerneslag, eller en hjerneskade. Du kan overføres direkte fra sykehus eller henvises av fastlege. Sammen utarbeider vi mål for ditt opphold hos oss.

  Behandlingen

  Behandlingstilbud hos oss er blant annet kartlegging, målarbeid for deg og ulik veiledning etter behov. Vi utarbeider sammen en plan som involverer trening, tiltak for forbedring og undervisning. Med planen som utgangspunkt, iverksetter vi arbeidet med å nå dine mål under oppholdet. Deretter utarbeider vi en oppfølgingsplan. Våre medarbeidere vil bistå deg under hele oppholdet.

 • Muskel/skjelett og ikke-inflammatoriske sykdommer

  Du skal oppleve bedring av din helse og få styrket din deltakelse i daglige gjøremål, fritid, arbeidsliv og sosiale aktiviteter. Det tverrfaglige teamet består av fysioterapeuter, ergoterapeut, idrettspedagoger, (psykiatrisk) sykepleier og sosionom. Det er også legespesialister som bistår teamet. Tverrfaglig team vurderer og henviser ved behov for spesialistkonsultasjoner.

  Behandlingen

  Vi jobber tverrfaglig med tilpasset fysisk aktivitet ut fra ditt funksjonsnivå, både individuelt og i grupper. Du kan benytte deg av basseng, gymsal og turer i nærområdet på kvelder og i helger.

  Vi har ukentlige refleksjons- og dialoggrupper med fokus på bevisstgjøring om egen situasjon, egne ressurser og mestringsstrategier, mental trening og avspenning og undervisning.

  Vi tilrettelegger for at du skal få prøve ut dine muligheter gjennom en inspirerende tilnærming. Dette gjøres gjennom ulike aktiviteter som trening og turer med fokus på sunne bevegelsesmønstre og arbeidsteknikker. Egentrening og veiledning i dette er et viktig element i rehabiliteringstilbudet.

 • Ortopedi, multitraume, brudd og amputasjoner

  Tilbudet er for deg med et stort hjelpebehov og/eller forhold som gjør postoperativ rehabilitering kompliserende etter for eksempel proteseoperasjoner, brudd, multitraume og amputasjoner.

  Behandlingen

  Vi jobber tverrfaglig med tilpasset fysisk aktivitet ut fra ditt funksjonsnivå, både individuelt og i grupper. Du kan benytte deg av basseng, gymsal og turer i nærområdet på kvelder og i helger.

  Vi har ukentlige refleksjons- og dialoggrupper med fokus på bevisstgjøring om egen situasjon, egne ressurser og mestringsstrategier, mental trening og avspenning og undervisning.

  Vi tilrettelegger for at du skal få prøve ut dine muligheter gjennom en inspirerende tilnærming. Dette gjøres gjennom ulike aktiviteter som trening og turer med fokus på sunne bevegelsesmønstre og arbeidsteknikker. Egentrening og veiledning i dette er et viktig element i rehabiliteringstilbudet.

 • Overvekt – Barn, unge, voksne og overvekts­opererte

  Fellesnevneren for vår rehabilitering av overvekt er kosthold og matglede, motivasjon, selvbilde og mestringsglede.

  • Gruppe: Barn og unge og deres familie

   Tilbudet er for barn og unge mellom seks-tjue år med familie. Under oppholdet får familien prøvd ut ulike aktiviteter og lære om riktig kosthold. Foresatte deltar på oppholdet sammen med barnet. Oppholdstiden er sju dager med oppfølgingsopphold som kan gjennomføres i helg om ønskelig. Tilbudet er gratis, og foreldre kan søke om støtte (opplæringspenger) fra NAV slik at de kan ta fri fra jobb hvis det er nødvendig.

   Dere kan bo på senteret eller hjemme dersom dette er praktisk.

   Behandlingen

   Vi tilrettelegger for felles aktiviteter og opplevelser. Vi gjennomfører familiesamtaler og gruppesamtaler om kosthold. Dere lærer å reflektere rundt matvanene og matkulturen i familien. Det tilbys også veiledning av lærere og andre i barnets omgivelser. Andre livsområder som er tema på oppholdet er hvordan familien og barnet kan styrke, styrke selvbilde, sette grenser og håndtere emosjonelle utfordringer og fristelser.

  • Gruppe: Voksne og familie­opphold

   Tilbudet gjelder for voksne med KMI over 40 og en KMI over 35 i tillegg til andre sykdommer. Som tilleggssykdom regnes diabetes type 2, kardiovasculære sykdommer, søvn-apné, metabolsk syndrom og fysiske problemer som påvirker livssituasjonen vesentlig. Du må kunne gå sammenhengende i 30 minutter.

   Det kan også tilbys familieopphold for familier med overvektsproblematikk. Partner eller andre personer i familien kan delta på sju dagers opphold i løpet av pasientens første opphold.

   Behandlingen

   Vi tilbyr gruppebasert og egen trening med individuell tilpasning. Vi har veiledning og undervisning, refleksjonsgrupper og stressmestring.

   Oppholdstid: Tre uker og tre en-ukes oppfølgingsopphold over en periode på fjorten måneder. Totalt 42 dager fordelt på fjorten måneder.

  • Gruppe: Voksne og familie­opphold etter overvekt­operasjon

   Tilbudet gjelder for deg som er overvektoperert og ikke kan nyttiggjøre deg tilstrekkelig av kommunale tilbud. Vi kan tilbys familieopphold dersom familien har overvektsproblematikk. Partner eller andre personer i familien kan da delta på sju dagers opphold i løpet av pasientens første opphold.

   Behandlingen

   Vi tilbyr gruppebasert og egen trening med individuell tilpasning. Vi har veiledning og undervisning, refleksjonsgrupper og stressmestring.

 • Svimmelhet, sanse- og balanse­forstyrrelser

  Svimmelhet og balanseforstyrrelser er et stort problem for mange. Personer aktuelle for tilbudet har sammensatte bakenforliggende medisinske problemstillinger. Det de har felles, er at kroppens balansefunksjon er nedsatt, og at denne situasjonen ofte er koblet til ubalanse i mentale funksjoner.

  Det overordnede målet er symptomlindring og kontroll over den fysiske og mentale balansen. Du vil styrkes i å takle utfordringene, trygges i krevende symptomanfall og ta tilbake kontrollen over livet. Gjennom læring og erfaring skal du opparbeide nye mestringsstrategier. Dette for å øke livskvalitet, gjennom å fungere bedre i hverdag og i jobbsituasjon. Du skal få hjelp til å ta tilbake kontrollen over fysiske ferdigheter, kjenne trygghet ved balanseutfordringer og det skal skapes nye synsferdigheter og forsterket øyemotorisk koordinasjon.

  Tilbudet er aktuelt for deg med skader etter:

  • «Virus på balansenerven» (vestibularisnevritt / labyrintitt)
  • Kronisk tilbakevendende krystallsyke (BPPV)
  • Menieres sykdom i kronisk fase
  • Landgangssyndrom («mal de debarquement»)
  • Hode- og nakkeskader
  • Senfølger etter hjerneslag
  • MS
  • Dysfunksjonell øyemotorikk

  Behandlingen

  Vi tar inn grupper med seks til åtte pasienter. Behandlingen er både i grupper og individuelt.  Mental kontroll er ledende i vår tilnærming hvor bevisstgjøring, læring og forståelse utvikles i samspill med bevegelse og balanseutfordringer. Det tverrfaglige rehabiliteringsteamet vil derfor jobbe med et løsnings- og endringsfokus gjennom metoder som motiverende intervju og dialog, læringsorientert fysioterapi og med en kognitiv tilnærming.

  Det tverrfaglige teamet består av fysioterapeut, psykomotorisk fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og øre-, nese-, halsspesialist (otolog).

  Oppholdet er sekvensielt med oppstart på to uker, videre en mellomperiode på seks-tolv uker der pasienten er hjemme og jobber med sine målsetninger. Etter dette kan pasienten komme tilbake på et to-ukers oppfølgingsopphold for justering og videre arbeid med mål, planer og progresjon i rehabiliteringsprosessen.

 • Helse i Arbeid

  Målgruppen er arbeidstakere som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet grunnet muskel-skjelettlidelser og/eller psykiske plager.

  Individtiltak

  • Rask tilgang til tverrfaglig utredning av vanlige muskel-skjelett- og psykiske plager, og arbeidsfokusert avklaring
  • Utredningen skal bidra til å gjøre den enkelte i stand til å håndtere sine plager bedre, både på jobben og i privatlivet

  Veiledning/oppfølging:

  • 4 dagers mestringstilbud for muskel-/skjelettplager
  • Veiledning fra NAV-personell
  • Støttesamtaler ved sosionom eller psykolog
  • Igangsetting og kort oppfølging av treningstiltak for egenmestring.

  Søknad sendes elektronisk, direkte til Helsepartner Rehabilitering i Alta. Eventuelt per post til:

  Helsepartner Rehabilitering Alta. Postboks 1283, 9505 Alta

  NB! Vår Helse i Arbeid kontrakt i regi av Helse Nord utløper 30.6.23. HPR ber om at alle HiA-søknader etter denne dato sendes til Kirkenes sykehus. Dette gjelder både polikliniske konsultasjoner og bedriftsbesøk.

  HelseIArbeid ved Kirkenes sykehus – Finnmarkssykehuset

  Bedriftstiltak

  HelseIArbeid er et forebyggende og helsefremmende bedriftstiltak i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Målet er å styrke nærværet på arbeidsplassen gjennom prosessarbeid, økt bevisstgjøring og kunnskap om hvordan arbeidsplassen kan være helsefremmende.

  Vi foretar en planlagt og systematisk oppfølging av arbeidsplassen for å øke de ansattes kunnskap om muskel/skjelett- og lettere psykiske helseplager. Målet er å påvirke holdninger, kunnskap og mestringsevne for å gi arbeidstagere bedre forutsetninger for arbeidsdeltagelse. Den ansatte skal bli trygg på at man kan gå på jobb og være i aktivitet selv om man har muskel- skjelettplager og/eller lettere psykiske helseutfordringer. Dette gjøres gjennom møter og undervisning i bedriften, kombinert med temabasert prosessarbeid.

  Er dette noe som er aktuelt for din bedrift, ta kontakt på telefon 960 98 630/976 00 200.

  NB! Vår Helse i Arbeid kontrakt i regi av Helse Nord utløper 30.6.23. HPR ber om at alle HiA-søknader etter denne dato sendes til Kirkenes sykehus. Dette gjelder både polikliniske konsultasjoner og bedriftsbesøk.

  HelseIArbeid ved Kirkenes sykehus – Finnmarkssykehuset

   

 • Arbeidsrettet mestringsopphold

  Målgruppen er personer som er i fare for å bli og/eller er sykmeldt, eller er hindret i å komme i arbeid/ utdanning pga. muskel-/skjelettplager. Sammenlignet med pasienter som henvises til lengre rehabiliteringsopphold (3-5 uker) vil pasientgruppen for denne ytelsen ofte være tidligere i sykmeldingsfasen og/eller at problemstillingene er mindre komplekse. Ressurser og motivasjon hos pasientene er også en viktig faktor.

  Organisering

  Korte intervensjoner på 5 dager organisert i grupper. Innholdet baseres på relevante nasjonale faglige retningslinjer. Samarbeid med NAV, fastlege og arbeidsgiver er sentralt.

  Tverrfaglig bemanning med lege med relevant spesialitet (allmennmedisin eller spesialist i fysikalsk og rehabiliteringsmedisin), fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier eller psykolog, og sosionom eller tilsvarende.

  Varighet: 4-5 dager

 • Arbeidsrettet rehabilitering

  Dette er et rehabiliteringsopphold for pasienter som har arbeid/utdanning som primær målsetting for rehabiliteringen.
  Målgruppen har ofte sammensatte helseplager og ytelsen er diagnoseuavhengig. Dersom det er behov vil pasientene også få veiledning og oppfølging i forhold til sosiale og økonomiske utfordringer, og/eller utfordringer knyttet til arbeidsplass, der NAV og andre må bistå i problemløsningen.

  Varighet: 3-4 uker

  Organisering

  Pasientinntaket er gruppebasert (inntil 11 i en gruppe) i tillegg til individuell veiledning og behandling. Oppholdet har en varighet på inntil 28 dager.
  Det tverrfaglige teamet består av lege med relevant spesialitet (allmennmedisin eller spesialist i fysikalsk og rehabiliteringsmedisin), idrettspedagog, fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier eller psykolog og sosionom.